Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit 

 • Bartogi B.V.
  handelend onder de naam/namen: Sockwell.nl, Sockwell
 • Vestigingsadres
  Straat: Hanzepoort 26
  Postcode: 7575 DA
  Plaats: Oldenzaal
 • KvK-nummer: 06049848
 • BTW-nummer: NL006554283B01

Bartogi valt onder de Hooijer Groep Holding. Correspondentie zul je dan ook ontvangen onder naam van de Hooijer Groep. 

Artikel 2. Begrippen en toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bartogi (hierna: Sockwell) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Sockwell zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

  3.1 Alle aanbiedingen van Sockwell zijn vrijblijvend en Sockwell behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

  3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Sockwell. Sockwell is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sockwell dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

   Artikel 4. Prijzen en betalingen

   4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 

   4.2 Voor transport brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen. Voor leveringen naar sommige landen betaal je wel verzendkosten. Bekijk hiervoor onze verzendinformatie.

   4.3 Voor geen van de online betaalmethoden worden extra kosten in rekening gebracht.

   4.4 Onze website maakt gebruik van IP-adres identificatie voor onder andere geolocatie doeleinden. 

    Artikel 5. Levering

    5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via DHL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken, dan krijg je hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

    5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

    5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

    5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

    5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

    5.6 Indien je ervoor kiest om de pakketbezorger toestemming te geven om de bestelling op een veilige plek achter te laten (bijvoorbeeld een carport of achtertuin), dan ligt bij een eventuele vermissing de verantwoordelijk niet bij Sockwell of de bezorger.

     Artikel 6. Reclamatie en retourzending

     6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling aan ons retourneren. Indien binnen deze termijn door Sockwell geen schriftelijke reclamatie is ontvangen, wordt Sockwell geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

     6.2 Wanneer je één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, dan verzoeken wij je dit te doen via het retourenportal van onze partner Returnista. Je kunt dan i.p.v. een retourzending ook kiezen voor een gratis omruiling.

     6.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan jouw verwachting voldoen, dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling bij ons retour ontvangen is, aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:

     • het product gedragen en/of gewassen is;
     • je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.

     6.4 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heb je het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering, aan Sockwell te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als de verpakking indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd is, het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle originele labels.

     6.5 De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening. Lees hier alle voorwaarden.

      6.7 Sockwell zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening storten.

       Artikel 7. Aansprakelijkheid

       7.1 Iedere aansprakelijkheid van Sockwell  en van het personeel en de producten van Sockwell  voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Sockwell  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

       7.2 Sockwell  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sockwell .

       7.3 Iedere aansprakelijkheid van Sockwell  jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Sockwell  verschuldigd is.

       7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Sockwell , dan wel tussen Sockwell  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Sockwell , is Sockwell  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sockwell .

        Artikel 8. Overmacht

        8.1 Sockwell  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sockwell  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

        8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Sockwell  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

         Artikel 9. Privacy

         9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

         9.2 Wij plaatsen cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website Sockwell  en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.

         9.3 Voor meer informatie verwijzen we je graag naar ons Privacybeleid.

          Artikel 10. Diversen

          10.1 Indien je aan Sockwell bij een bestelling opgave doet van een adres, is Sockwell  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Sockwell  schriftelijk, bij bestelling of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

          10.2 Wanneer door Sockwell  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sockwell  deze voorwaarden soepel toepast.

          10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sockwell  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sockwell vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

          10.4 Sockwell is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

           Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

           11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

           11.2 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.